Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 • Pogotowie ciepłownicze: 993
 • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

 


Kariera

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna  6/2021 w Grupie Kapitałowej ENERGA

 

Główny Specjalista ds. CSR

Termin składania CV: 05.08.2021 r.

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu

ogłasza nabór na:

Głównego Specjalistę ds.CSR

Miejsce pracy:

Kalisz


Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe
 • zainteresowanie kwestiami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, dyspozycyjność
 • komunikatywność i swoboda w rozmowie
 • rzetelność w realizacji zadań
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • dobra organizacja czasu pracy
 • znajomość pakietu Office
 • duża samodzielność i umiejętność koordynacji zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

doświadczenie w zakresie CSR

 

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 

§  Prowadzenie projektów CSR

§  Ogranizacja wydarzeń z zakresu CSR

§  Komunikacja działań CSR

§  Zbieranie danych i zasilanie nimi systemów CSR

§  Przygotowywanie i prezentacja wyników działań w organizacji w obszarze CSR

§  Nawiązywanie i utrzymywanie skutecznych relacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

§  Realizacja innych bieżących zadań Spółki w obszarze gospodarki energetycznej i ochrony środowiska

§  Współpraca z innymi Wydziałami w Spółce.

 

Osoby zainteresowane pracą w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., prosimy o złożenie CV i Listu Motywacyjnego w terminie do dnia  05.08.2021 r. na adres: Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz lub przesłanie na adres mailowy: cieplokaliskie@energa.pl

 

Prosimy o podanie w temacie listu/maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja – Główny Specjalista ds.CSR

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 przez Energa Ciepło Kaliskie Sp.z o.o.

dla kandydatów do pracy

 

Przekazanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Energa Ciepło Kaliskie Sp.z o.o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr 2 /2021

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Energa Ciepło Kaliskie Sp.z o.o. dane osobowe będzie przetwarzała wyłącznie w bieżącym naborze i nie będzie przetwarzała przekazanych danych osobowych w przyszłych naborach.

Informujemy, że pod pojęciem „bieżący nabór” należy rozumieć okres od opublikowania ogłoszenia do czasy zawarcia z pracownikiem umowy po upływie okresu próbnego ale nie dłużej niż 4 miesiące od zawarcia z wybranym kandydatem umowy na okres próbny

 

  Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób biorących udział w procesie naboru pracownika

(wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz.

1)       Nasze dane kontaktowe: cieplokaliskie@energa.pl , ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz.

2)       Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cieplokaliskie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3)       Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a)       przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)       przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

c)       podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

4)       Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

a)       Imię (imiona) i nazwisko;

b)       datę urodzenia;

c)        dane kontaktowe kandydata;

d)       wykształcenie;

e)       kwalifikacje zawodowe;

a)       przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

a)       inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;

b)       dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych i wyrażono dodatkową zgodę na ich przetwarzanie.

5)       Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

c)        organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną;

d)       Podmiot Dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty z Grupy Orlen w celu wykonywania posiadanych uprawnień;

e)       Podmiot Dominujący w Grupie Energa tj. Energa SA oraz inne podmioty z Grupy Energa na podstawie wiążących ADO i te podmioty  umów oraz w celu wykonywania posiadanych uprawnień;

f)         podmioty dostarczające korespondencję;

g)       pomioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;

h)       audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni i doradcy podatkowi;

i)         podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;

j)         podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,

k)        podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez ADO, w tym poczty elektronicznej.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

6)       Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji (przez pojęcie „zakończenie procesu rekrutacji” ADO rozumie zawarcie z wybranym kandydatem umowy o pracę po zakończeniu okresu próbnego) a następnie zostaną usunięte tj. przez okresie nie dłuższy niż 4 miesięca od zawarcia z wybranym kandydatem umowy na okres próbny.

7)       Informujemy o przysługujących prawach do:

a)       dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

b)       sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych;

c)        żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)       usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e)       złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

 

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp